A DUELLE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az alábbi adatvédelmi és – kezelési elveket és politikát folytat, melyet magára nézve kötelezőnek ismer el. A jelen adatvédelmi szabályzat a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel – összhangban készült és célja hogy a www.betubazar.hu honlap látogatóit megismertesse a róluk gyűjtött adatok köréről, ezen adatok felhasználási módjáról valamint az adatok biztonságos kezeléséről.

Szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére biztosított, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

I. Ki kezeli a látogatói adatokat?
A www.duelle.hu honlapját, valamint az összegyűjtött adatokat a DUELLE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2484 Agárd, Bethlen Gábor utca 7., adószám: 23108343-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-019715, tel.: 06 (70) 338 3406) kezeli és felügyeli. NAIH-112769/2017.

II. Az általunk gyűjtött adatok köre:
Promóciós jelentkezések, e-mailben vagy más csatornán folytatott kommunikáció vagy regisztráció (pl. hírlevél szolgáltatás), illetve előfizetést igénylő szolgáltatások esetén a www.duelle.hu honlapon személyes adatok (név, e-mail stb.) megadását kérhetjük. Különleges adatok közül kizárólag azokat az adatokat gyűjtük amelyek az általad megrendelt szolgáltatás harmadik fél által igényelt! Személyes adataid kezeléséhez minden alkalommal a hozzájárulásodat kérjük.

III. Látogatói adatok felhasználása:
Adataid megadása önkéntes. Ha a kért személyes adatokat a részünkre megadod ezzel hozzájársz ahhoz, hogy ezeket az adatokat a DUELLE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólag az azonosításod/beléptetésed és a www.duelle.hu honlapon való hírlevél küldés zökkenőmentes lebonyolítása céljából kezelje.
A személyes adatokat a hatályban lévő adatvédelmi törvényeknek és a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően rögzítjük, használjuk fel és védjük. Személyes adataidat elsődlegesen szolgáltatások nyújtása kapcsán használjuk fel, ide tartozhat például: szolgáltatásokkal, ajánlatokkal, és hírekkel kapcsolatos információk küldése e-mailben, postai úton vagy SMS-ben. Ezek az információk a duelle.hu honlap és hozzá kapcsolódó szolgáltatási körrel és/vagy nagyon gondosan megválogatott kereskedelmi partnerei termékeivel, akcióival vagy közleményeivel lehetnek kapcsolatosak. Ilyen üzeneteket csak akkor küldünk, ha beleegyeztél abba, hogy ezeket az információkat tartalmazó e-mail-eket és/vagy SMS-eket és/vagy postai küldeményeket fogadod. A DUELLE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a megadott adatokat látogatási statisztikáinak elemzése és látogatói preferenciák meghatározására mind általános, mind személyes szinten felhasználhatja, ám azokat a DUELLE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság-hoz nem köthető harmadik személyeknek előzetes hozzájárulásod nélkül nem adhatja ki. Tájékoztatunk, hogy amennyiben a jövőben nem kívánsz a fentiek szerinti e-mail-eket és/vagy SMS-eket és/vagy postai küldeményeket fogadni, úgy a duelle@duelle.hu e-mail címre küldött leveledben ezt kérheted. Adataid kizárólag a fenti célok eléréséhez szükséges ideig kezeljük.

IV. Látogatói adatok védelme
A DUELLE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megteszi az ésszerűen elvárható technikai és szervezeti jellegű biztonsági intézkedéseket, hogy a honlap meglátogatásakor megadott személyes adataidat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól. Személyes adataid biztonságos hálózatokon tároljuk, és csak korlátozott számú, olyan személyek érhetik el azokat, akikre kivétel nélkül titoktartási kötelezettség vonatkozik. Felhívjuk figyelmed, hogy minden esetben, amikor személyes adatokat adsz meg, fennáll annak a veszélye, hogy egy külső fél valamilyen módon megszerzi és felhasználja ezeket az adatokat. Bár a DUELLE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz a látogatók személyes adatainak védelme érdekében, nem tudja garantálni az interneten küldött adatok biztonságát, így minden ilyen adatküldés a látogató felelősségére történik.

V. Adatok továbbítása harmadik felek számára
A DUELLE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, érdekkörébe tartozó vállalatokon kívül (de számukra is kizárólag a fent ismertetett célból, és az alább ismertetett módon) harmadik felek számára semmilyen formában nem értékesítjük vagy adjuk tovább felhasználóink személyes adatait anélkül, hogy a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően ehhez előbb beleegyezésed nem kérnénk. Tájékoztatunk azonban, hogy adataid átadhatjuk olyan partnerek és egyéb felek számára, akik segítségünkre vannak a honlap tervezésében és működtetésében, a szolgáltatások teljesítésében (például nyeremények kiszállítása, domain nyílvántartók) vagy az adatok elemzésében. Ezek a harmadik személyek a személyes adataidat kizárólag a rájuk bízott feladat elvégzéséhez használják fel, és kötelezettséget vállalnak az adatok védelmére. A személyes adatokat ezen kívül kötelesek vagyunk kiadni a vonatkozó törvényi feltételek fennállása esetén is.

VI. Az adatok pontossága, helyesbítése, törlése vagy leiratkozás
A DUELLE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok pontosan kerüljenek rögzítésre. Amennyiben a személyes adataidat helyesbíteni szeretnéd, kérünk hogy ezen igényed az duelle@duelle.hu e-mail címre küldött levélben jelezd. Egyúttal arra kérünk, hogy amennyiben személyes adataidban változás következik be, regisztrációd ennek megfelelően módosítsd. Tájékoztatunk, hogy regisztrációd bármikor törölheted, és bármikor leiratkozhatsz a DUELLE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság-tól kapott e-mailekről vagy SMS-ekről, melyet szintén a fenti e-mail címre küldött leveleddel tehetsz meg. A Rád vonatkozó tárolt személyes adatokról – azonosításodat követően – tájékoztatást a fenti e-mail címen kérhetsz, illetőleg ugyanitt kérheted a Rád vonatkozó, tárolt adatok törlését is.

VII. Az Adatfelhasználási szabályzat változásai
A jogszabályi környezet változása és egyéb okok miatt időről időre szükség lehet a jelen Adatfelhasználási szabályzat módosítására, ezért fenntartjuk a jogot, hogy az ilyen változtatásokat saját belátásunk szerint elvégezzük, és egyben arra kérünk, hogy rendszeresen ellenőrizd a szabályzat tartalmát, hogy mindig tisztában lehess a www.duelle.hu honlap használatának aktuális feltételeivel.

VIII. Elérhetőségeink
Amennyiben a www.duelle.hu honlappal, vagy a jelen Adatfelhasználási szabályzattal kapcsolatban kérdésed vagy javaslatod van, kérünk, hogy írj a következő e-mail címre: duelle@duelle.hu

IX. Hozzájárulásod
A DUELLE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság honlapjának használatával magára nézve kötelezőnek fogadod el a jelen Adatfelhasználási szabályzat feltételeit. Amennyiben nem értesz egyet Adatfelhasználási szabályzatunk tartalmával, kérünk ne add meg személyes adataid, és hagyd el a honlapot.

X. Jogorvoslat lehetősége
A DUELLE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mindent megtesz adataid biztonságos kezeléséért, azonban törvényi kötelezettségünknek eleget téve tájékoztatunk, hogy amennyiben úgy érzed hogy bármely adatkezelésre vonatkozó törvényi kötelezettségünket megszegtük úgy módodban áll bírósághoz fordulni.

Fogalom-meghatározások a jelen közlemény alkalmazása során
a) személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
b) különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;
c) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
d) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
e) adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
f) nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
g) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
h) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
i) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
j) automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
k) gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése.
l) cookie (süti): A honlapra való látogatásaiddal kapcsolatos adatok gyűjtését úgynevezett cookie-k (magyarul: sütik) használatával végezzük. A cookie-k olyan szövegformátumú fájlok, melyek a honlap látogatásakor a felhasználó számítógépére kerülnek elmentésre. Amikor megnyitod webhelyünket, rögzítjük az úgynevezett “kattintási adatfolyamot” (látogatás napja, kiszolgáló címe, tartomány neve stb.). Ezek az adatok az általad megadott információkkal együtt lehetővé teszik számunkra, hogy elemezzük a látogatók preferenciáit, és szolgáltatásainkat minél inkább a látogatók egyedi igényeihez igazíthassuk. A cookie-k ezenkívül felhasználónevek és jelszavak tárolására is alkalmasak. A cookie-k a böngészők súgóját követve letilthatóak, ám ezzel a honlap sok funkcióját nem tudod majd használni és a duelle.hu honlap több érdekes tartalmát nem tudod majd élvezni.

2017.02.02., Budapest
Duelle Kft. a www.duelle.hu honlap üzemeltetője